سوابق تدریس

 • ۱۳۹۴۱۳۹۳

  مدیریت منابع انسانی

  دانشگاه علوم اقتصادی

 • ۱۳۹۴۱۳۹۳

  مدیریت منابع انسانی

  دانشگاه قم

 • ۱۳۹۴۱۳۹۳

  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

  دانشگاه قم

 • ۱۳۹۴۱۳۹۳

  مدیریت رفتار سازمانی

  دانشگاه قم

 • ۱۳۹۴۱۳۹۳

  روش تحقیق

  دانشگاه قم

 • 13951394

  مبانی سازمان و مدیریت

  دانشگاه خوارزمی