Filter by type

Sort by year

مدیریت منابع انسانی؛ کسب مزیت رقابتی

Book
ابراهیمی، الهام

شاید یکی از دلایل اصلیِ نادیده گرفتن یا لااقل کم‌توجهی سازمان‌ها به مدیریت منابع انسانی (در قیاس با کارکردهایی نظیر مدیریت مالی و مدیریت بازاریابی) این است که مدیریت منابع انسانی در راستای استراتژی سازمان، حصول نتایج عملیاتی، و در مجموع کسب مزیت رقابتی برای سازمان نقشی ایفا نمی‌کند. این شکاف، موضوع کتاب حاضر است. در این کتاب همواره خط اتصال «کارکردهای مدیریت منابع انسانی» با هدف غایی «کسب مزیت رقابتی برای سازمان» حفظ شده است. کارکردهای عمده مدیریت منابع انسانی شامل «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»، «تحلیل و طراحی شغل»، «برنامه‌ریزی منابع انسانی و کارمندیابی»، «انتخاب و به‌کارگماری»، «آموزش»، «مدیریت عملکرد»، «توسعه کارکنان»، «جدایی و نگهداشت کارکنان»، «تصمیمات ساختار پرداخت»، «پرداخت مبتنی بر مشارکت» و «مزایای کارکنان» به تفصیل در فصول مختلف کتاب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

photo_2017-09-25_18-14-19

مدیریت ریسک منابع انسانی- چاپ دوم

Book
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (1394). مدیریت ریسک منابع انسانی، تهران: انتشارات کتاب مهربان.

کتاب حاضر به موضوع مدیریت ریسک در حوزه منابع انسانی سازمان‌ها می‌پردازد. در این کتاب فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل، سنجش، و نهایتاً مواجهه با ریسک‌های منابع انسانی تشریح شده است. در مرحله شناسایی ریسک‌های منابع انسانی، استفاده از یک رویکرد سیستماتیک شامل چهار گام بررسی عوامل و زمینه سازمانی، تعیین سیاست‌ها و سیستم‌های مدیریت ریسک عمومی، شناسایی ریسک‌های منابع انسانی در ابعاد مختلف، و نهایتاً شناسایی ریسک فرآیندهای عملیاتی و کسب‌وکار سازمان پیشنهاد شده است. در مرحله تحلیل ریسک‌های منابع انسانی روش‌های مختلفی از جمله ماتریس پیامد/ احتمال، تحلیل فازی و متغیرهای زبانی، روش تحلیل تأثیر بر کسب و کار، و روش شاخص‌های ریسک، به منظور تعیین سطوح تخمینی هر یک از ریسک‌‌ها برحسب شاخص‌هایی نظیر احتمال یا پیامدهای بالقوه وقوع ریسک معرفی شده اند. به منظور سنجش ریسک‌های منابع انسانی یا به عبارت دیگر مقایسه سطوح تخمینی ریسک‌ها با توجه به معیارهای تعیین شده و رتبه بندی ریسک‌ها نیز روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه شده است. در مرحله مواجهه با ریسک‌های منابع انسانی یک فرآیند چهار مرحله‌ای شامل شناسایی طیف گزینه‌های موجود در مواجهه با ریسک‌ها، ارزیابی گزینه‌ها، آماده سازی طرح‌های مواجهه با ریسک و پیاده‌سازی طرح‌ها بیان شده است. نهایتاً مفهوم متعادل سازی و بهینه سازی ریسک‌های منابع انسانی تشریح شده و روش‌های  ماتریس معکوس پیامد/ احتمال، تحلیل تلورانس، و تئوری پورتفولیو و تنوع بخشیدن به ریسک معرفی می شوند که می‌توان از آن‌ها به عنوان راهنمایی برای اتخاذ یک رویکرد متعادل نسبت به ریسک‌های منابع انسانی استفاده کرد. در انتها به منظور درک عمیق‌تر و آشنایی با چگونگی پیاده‌سازی مدیریت ریسک منابع انسانی در عمل، مدل کاربردی مدیریت ریسک منابع انسانی ارائه شده است.

photo_2017-09-26_11-42-12

طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)

Book
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۵). طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)، تهران: انتشارات کتاب مهربان.

منابع انساني هر سازمان،عامل اصلي حيات آن سازمان است؛از اين­رو شناخت انسان براي مديريت اثربخش آن ضروري مي‏­باشد. مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازماني بنا شده است که با تلاش­‏هاي نظام‌مند براي شناخت، درک و کنترل رفتار انسان، تحقق اهداف سازماني را امکان‏پذير می‌سازد. مدیریت منابع انسانی درصدد است تا ضمن تضمین بهره­وری منابع انسانی و سودآوری سازمان، بخشی از نیازهای انسان نیز برآورده شود.

photo_2017-01-14_18-09-07

تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با استفاده از تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی

Iranian Journal Paper
ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین، مقیمی، سید محمد و قالیباف اصل، حسن
ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین، مقیمی، سید محمد و قالیباف اصل، حسن (۱۳۹۶). تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با استفاده از تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 6، شماره ۱، ۲۳-1.

علی‌رغم توجه فزاینده به حوزه تحقیقاتی منابع انسانی تحت عنوان سرمایه‌های مولد ارزش، مدیریت ریسک‌های مرتبط با آن بصورت سیستماتیک مورد بررسی قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر رویکردی کمّی به منظور تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی اتخاذ شده است. در گام نخست، ابعاد چندگانه ریسک‌های منابع انسانی و مؤلفه‌های این ابعاد از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمان‌های مطرح در صنعت برق کشور شناسایی شدند. در گام بعدی پنج شاخص به منظور تحلیل این ریسک‌ها ارائه شده و روابط متقابل علّی و معلولی میان ریسک‌های منابع انسانی به عنوان یکی از این شاخص‌های تحلیل، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی شناسایی شد. در گام نهایی نیز سطوح تخمینی ریسک‌ها با توجه به شاخص‌های تحلیل مقایسه شده و ریسک‌های منابع انسانی با توجه به این پنج شاخص و با استفاده از تکنیک مشابهت فازی رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک‌های عملیاتی منابع انسانی  دارای بیشترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیر پذیری در شبکه ارتباطات متقابل میان ریسک‌ها هستند و نسبت به سایر حوزه‌های اصلی چهارگانه ریسک‌های منابع انسانی از بالاترین اولویت با توجه به شاخص‌های تحلیل برخوردارند.

طراحی و تبیین الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش آن: کاربرد رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: بانک دی)

Iranian Journal Paper
فرهی، علی، ابراهیمی، الهام، سلطانی، محمدرضا، هوشنگی، مهدی
فرهی، علی، ابراهیمی، الهام، سلطانی، محمدرضا، هوشنگی، مهدی (۱۳۹۶). طراحی و تبیین الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش آن: کاربرد رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: بانک دی)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره ۶، شماره ۲، ۲۵-۱.

       پژوهش حاضر، چکیده نتایج طرح تحقیقاتی انجام شده در بانک دی با هدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش وضعیت موجود آن است. برای انجام پژوهش رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) در نظر گرفته شد. در گام نخست با مطالعه گسترده مبانی نظری، مطالعات تطبیقی، مبانی دینی، اسناد بالادستی، ذهن‌کاوی مدیران و مشاهده مشارکتی، الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بانک متشکل از پنج بعد، 26 مؤلفه و 218 شاخص تدوین گردید. روایی سازه مدل فرهنگ سازمانی مطلوب با استفاده از بخش اندازه‌گیری مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel  مورد بررسی قرار گرفت در گام بعد با رویکرد کمی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی استخراج شده سنجش شد. بدین منظور از آزمون‌های مقایسه میانگین، رگرسیون و تکرار مجدد استفاده شد. نتایج به دست آمده از پیمایش میدانی حاکی از آن بود که فرهنگ سازمانی بانک در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. فرهنگ ارزش‌محور در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سایر ابعاد فرهنگ سازمانی قرار داشت و فرهنگ انسان‌محور و محیط‌محور نیازمند بذل توجه بیشتری بودند. به علاوه، فرهنگ انسان‌محور بیشترین تأثیر را بر روی فرهنگ سازمانی بانک داشت.

معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران

Iranian Journal Paper
فرهی، علی، فضائلی، احمد و ابراهیمی، الهام
فرهی، علی، فضائلی، احمد و ابراهیمی، الهام (1394). معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، شماره 4، 64-31.

فرهنگ سازمانی، شخصیت یک سازمان را می‌سازد. همان­طورکه شناخت شخصیت یک فرد کمک شایانی در تحلیل رفتار وی دارد، شناخت فرهنگ سازمانی هم می‌تواند در هدایت، رهبری و انجام تغییر و تحولات سازمانی مؤثر واقع شود. به علاوه، تدوین فرهنگ مطلوب سازمانی کمک مؤثری در جهت توسعه و تعالی سازمان می­کند. بر این اساس برای تدوین فرهنگ سازمانی مطلوب بانک ارزش‌آفرین، به شناسایی باورها، اعتقادات و ارزش‌های مورد تأکید مدیران و رهبران این بانک پرداخته شد. پس از بررسی پیشینه و مطالعه نمونه­ های فرهنگ سازمانی، پنج بُعد مقصد و مسیر، ساختار یا ساز وکارهای انجام کار، منابع انسانی،  عوامل زمینه‌ای محیطی و ارزشی به عنوان ابعاد اصلی چارچوب نظری پژوهش در نظر گرفته شدند. به عبارت دیگر، از طریق مصاحبه‌های نیمه­ ساختاریافته با مدیران سازمان، مؤلفه‌های مربوط به ابعاد پنج­گانه فرهنگ سازمانی و شاخص‌های معرف آنها شناسایی شدند. با استفاده از روش نمونهگیری غیراحتمالیِ قضاوتی و گلوله‌برفی، مصاحبه‌ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های حاصل از مصاحبهها با استفاده از روش کیفی تحلیل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. در نتیجه تحلیل داده‌ها 23 تم  فرعی و 124 مفهوم در رابطه با پنج تم اصلی فرهنگ سازمانی مطلوب بانک شناسایی شد. 

ارائه یک روش ترکیبی نوین براساس آنتروپی شانون فازی و کپراس فازی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت)

Iranian Journal Paper
الهام ابراهیمی، محمدرضا فتحی، حمیدرضا ایرانی
ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و ایرانی، حمیدرضا (1395). ارائه یک روش ترکیبی نوین براساس آنتروپی شانون فازی و کپراس فازی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت)، فصلنامه ایرانی مطالعات مدیریت، دوره 9، شماره 2، 358-333.
A New Hybrid Method based on Fuzzy Shannon’s Entropy and Fuzzy COPRAS for CRM Performance Evaluation (Case Study: Mellat Bank)

Customer relationship management (CRM) is a multiple perspective business paradigm which helps companies gaining competitive advantage through relationships with their customers. An integrated framework for evaluating CRM performance is an important issue which is not addressed completely in previous studies. The main purpose and the most important contribution of the study is introducing a framework based on the integration of two novel MCDM methods. In this regard, first by the survey of the related literature, five main criteria of the CRM performance measurement were identified. In the second step by means of judgmental sampling, a committee of 20 experts of Mellat Bank and its three subsidiary branches was formed and their idea about the importance of the five CRM evaluation criteria was extracted through questionnaire. Then fuzzy Shannon’s entropy was applied for calculating the relative importance. In the third step for demonstrating the applicability of the model three subsidiary branches which were applying CRM systems, were ranked by fuzzy COPRAS method based on their CRM performance.

بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی برارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیل‎گر اخلاق کار اسلامی

Iranian Journal Paper
ابراهیمی، الهام، شجاع، علی و پیرانی، ندا
ابراهیمی، الهام، شجاع، علی و پیرانی، ندا (۱۳۹۶). بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی برارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیل‎گر اخلاق کار اسلامی، فصلنامه مديريت بازرگاني، دوره ۹، شماره ۳، ۴۶۲-۴۳۹.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و همچنین بررسی تاثیر تعدیل گرایانه اخلاق کار اسلامی در رابطه مذکور در صنعت هتلداری می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش از دو گروه مشتریان و کارکنان صفی مجموعه هتل‌های پارسیان شهر تهران تشکیل شده است. روش نمونه‌گیری برای گروه اول، روش در دسترس و برای گروه دوم، روش خوشه‌ای دومرحله‌ای بوده است. جهت جمع‌آوری داده از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده و روش تحلیل داده‌ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS3.2.6 بوده است. مطابق نتایج پژوهش ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، یعنی نوع دوستی، تواضع و فروتنی، روحیه جوانمردی، وجدان کاری و فضیلت مدنی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند داشتند. به علاوه، اخلاق کار اسلامی در رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نقش تعدیل‌کننده داشت؛ بدین معنا که منجر به افزایش رابطه میان این دو متغیر شد.

بررسي تأثير ابعاد بصري و اطلاعاتي بسته بندي بر تصميم خريد

Iranian Journal Paper
آقازاده، هاشم، حقیقی، محمد و ابراهیمی، الهام
آقازاده، هاشم، حقیقی، محمد و ابراهیمی، الهام (1390). بررسي تأثير ابعاد بصري و اطلاعاتي بسته بندي بر تصميم خريد، فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني، شماره 7، 135-111.

قصد خرید مصرف کننده بستگی به درک مشتری از میزان برآورده شدن انتظاراتش از طریق استفاده از محصول دارد، ولی این مسئله در مورد محصولاتی که مصرف کننده سریعا اقدام به خرید آنها می کند، به میزان برقراری ارتباط در نقطه فروش بستگی دارد. بسته بندی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم خرید در نقطه فروش می باشد. هدف از این تحقیق بررسی عناصر مختلف بسته بندی با در نظر گرفتن آثار دو متغیر فشار زمانی و سطح اشتیاق بر تصمیم خرید مصرف کنندگان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه توسط آزمون های آماری علامت، رتبه بندی فریدمن، من- ویتنی، کروسکال- والیس و تحلیل واریانس دو عاملی پردازش شد. نتایج بیانگر تأثیر عوامل بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید مصرف کننده می باشد. رتبه بندی عوامل نشان می دهد که اولویت عوامل اطلاعاتی در شرایط عادی و اولویت عوامل بصری در شرایط فشار زمانی بیشتر است. همچنین تأثیر متغیرهای اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق بالا و اثر متغیرهای بصری ر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق پایین به محصول بیشتر می شود. این منایج حاوی نکات ارزشمندی برای طراحان بسته بندی محصولات بهداشتی در راستای افزایش توجه مشتریان به این محصولات است. زیرا مطابق نتایج تحقیق استفاده مناسب از ترکیبی از مجموع ابعاد بصری و اطلاعاتی و گاهی تمرکز بیشتر بر ابعاد بصری منجر به افزایش توجه مشتریان در شرایط فشار زمانی و نیز در میان افراد دارای اشتیاق پایین به محصول خواهد شد.

تدوین مدل یکپارچه ارزیابی سرمایه‌های فکری با استفاده از تکنیک‌های اولویت بندی فازی و مشابهت فازی

Iranian Journal Paper
ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و سلطانی، مرتضی
ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و سلطانی، مرتضی (1394). تدوین مدل یکپارچه ارزیابی سرمایه‌های فکری با استفاده از تکنیکهای اولویت بندی فازی و مشابهت فازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 1، 246-229.

در محیط کسب‌وکار رقابتی امروزی، مدیریت سرمایه‌های فکری بیش‌ازپیش به عنوان عاملی اساسی در جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمان شناخته می‌شود. هدف اصلی این مقاله طراحی مدلی جهت سنجش قیاسی ظرفیت‌های سرمایة فکری در سازمان‌ها است. در این راستا در گام نخست، شاخص‌های نُه‌گانة متغیر سرمایه‌های فکری با مراجعه به متون نظری تحقیق شناسایی شد. در گام دوم،  با روش نمونه‌گیری قضاوتی کمیته‌ای چهارده‌نفره از میان متخصصان منابع انسانی شرکت توانیر و سه سازمان تابعة آن تشکیل شد و روش اولویت‌بندی فازی برای محاسبة اهمیت نسبی یا وزن شاخص‌ها به‌کار گرفته شد. در گام سوم، جهت نشان‌دادن کاربست‌پذیری مدل، با به‌کارگیری نظر 6 نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت توانیر که به روش قضاوتی انتخاب شده بودند، سه شرکت تابعة شرکت توانیر از نظر قابلیت سرمایه‌های فکری،  با روش مشابهت فازی رتبه‌بندی شدند.

تحلیل روابط متقابل میان شاخص‌های سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک فازی دیمتل

Iranian Journal Paper
سلطانی، مرتضی، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا
سلطانی، مرتضی، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا (1394). تحلیل روابط متقابل میان شاخص‌های سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک فازی دیمتل، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 1394، دوره 2، شماره 2.

سرمایه اجتماعی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر توجه صاحب نظران علوم مختلف از جمله مدیریت را به خود معطوف داشته است. در ادبیات تحقیق به ابعاد و شاخص‌های متعددی برای مفهوم سرمایه‌های اجتماعی اشاره شده و ارتباط آن‌ها با بسیاری متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. نکته قابل تأمل این است که اگرچه این ابعاد و شاخص‌ها را می‌توان به صورت جداگانه تحلیل کرد، اما در واقع آن‌ها مجزا نبوده و دارای روابط متقابل با یکدیگر می‌باشند. در این راستا مقاله حاضر در صدد است تا روابط علّی و معلولی میان ابعاد و شاخص‌های مفهوم سرمایه‌ اجتماعی را شناسایی نماید. با استفاده از نظرات 14 تن از خبرگان این حوزه در دانشگاه تهران و بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه دیمتل در فضای فازی، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از شاخص‌های سرمایه اجتماعی در شبکه ارتباطات متقابل میان آن‌ها تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص‌های مربوط به ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی در گروه شاخص‌های علت و شاخص‌های مربوط به بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی در گروه شاخص‌های معلول قرار می‌گیرند.

طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

Iranian Journal Paper
ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین، مقیمی، سید محمد و قالیباف اصل، حسن
ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین، مقیمی، سید محمد و قالیباف اصل، حسن (1394). طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 7، شماره 2، 24-1.

منابع انسانی به‌عنوان منبع حیاتی موفقیت بیشتر سازمان‌ها، دیرزمانی است که مورد بحث و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. با وجود توجه فزاینده به این حوزه‌ی پژوهشی، منابع انسانی اکثراً تحت عنوان سرمایه‌های مولد ارزش نگریسته شده‌ و جز معدودی موارد استثنا، ریسک‌های مربوط به  آن به‌صورت سامان‌مند مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، در پژوهش حاضر دیدگاهی چندبُعدی و کل‌نگر به مبحث ریسک منابع انسانی اتخاذ شده است. از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمان‌های مطرح در صنعت برق کشور، به شناسایی ابعاد چندگانه، ریسک‌های منابع انسانی، مؤلفه‌های این ابعاد و شاخص‌های معرف آنها پرداختیم. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله‌برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های برآمده از مصاحبه‌ها با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم‌افزار Nvivo تحلیل شد و پایایی کدگذاری‌های مصاحبه‌ها توسط ضریب درون موضوعی کاپا مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه‌ی تحلیل داده‌ها، 4 مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی و 49 مفهوم در رابطه با ریسک‌های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت.

ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح)

Iranian Journal Paper
علی فرهی، محمدرضا سلطانی، الهام ابراهیمی، مصیب قنبری مال خلیفه
فرهی، علی، سلطانی، محمدرضا، ابراهیمی، الهام و قنبری مال خلیفه، مصیب (1395). ارائه الگویی جهت ارزیابی و تحلیل وضعیت فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح)، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره 39، شماره 1، 36-17.

اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر حیات و عملکرد سازمانی بر کسی پوشیده نیست و مطالعات مختلفی که در این حوزه صورت گرفته مؤید این موضوع می‌باشند. این پژوهش با هدف بررسی و شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی یکی از سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح صورت گرفته است. پس از بررسی و مطالعه مدلهای مختلف فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون به دلیل جدید بودن، قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی و امکان سنجش عوامل رفتاری، به عنوان مدل نظری پایه پژوهش انتخاب شد. سپس با دخیل نمودن ارزشهای فرهنگ دینی و ملی، ارزش‌های فرهنگی خاص سازمان‌های نظامی و ارزش¬های فرهنگ سازمان مورد مطالعه، نسبت به بومی سازی مدل تحقیق اقدام گردید. بر مبنای این مدلِ بومی، چهار نوع فرهنگ سازمانی ماموریتگرا، تحول‌گرا، بوروکراتیک و انسان‌گرا به همراه مؤلفه‌های هریک شناسایی شدند. تحقیق حاضر از جهت هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شاغل در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند که تعداد 125 نفر از آن‌ها بعنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحقیق گویای این است که فرهنگ ماموریت‌گرا با میانگین (3.221)، فرهنگ تحول‌گرا با میانگین (3.178)، فرهنگ بوروکراتیک با میانگین (2.907) و فرهنگ انسان گرا با میانگین (2.921)، در حد قابل قبول در سازمان مورد مطالعه حاکمیت دارند.

گونه‌شناسی ریسک‌های منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی

Iranian Journal Paper
ابراهیمی، الهام، قلی پور، آرین
ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین (1395). گونه‌شناسی ریسک‌های منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 6، شماره 2، 26-1.

حجم وسیع منابع موجود که به شناسایی و تشریح یکی از بخش‌های سیستم گسترده ریسک‌های منابع انسانی پرداخته‌اند، در قیاس با منابع محدودی که به شکلی نظام‌مند و چندبعدی به این موضوع نگریسته‌اند، حکایت از عدم وجود دیدگاهی کل‌نگر در این حوزه مطالعاتی دارد. در پژوهش حاضر چارچوبی دوبُعدی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی معرفی شده است. برای ارائه این چارچوب از سه منبع اساسی بهره گرفته شد. نخست، پیشینه، مدل‌ها، دیدگاه‌ها و تحقیقات مختلف در حوزه ریسک منابع انسانی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با بهره‌گیری از نتایج این گام و از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی سه سازمان مطرح کشور در صنعت برق، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با ابعاد اصلی ریسک‌های منابع انسانی شناسایی شد. با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی و گلوله‌برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های حاصل با روش کیفی تحلیل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد و 5 تم اصلی، 14 تم فرعی و 60 مفهوم مرتبط با ریسک‌های منابع انسانی شناسایی گردید. نتایج این تحلیل به شکل‌گیری دیدگاهی کامل‌تر از انواع ریسک‌های منابع انسانی کمک شایانی نمود. در نهایت، بر مبنای قضاوت و تحلیل محققین و با بهره‌گیری از ماحصل گام‌های پیشین، چارچوب پژوهش معرفی شد. چارچوب پیشنهادی مشتمل بر دو نقطه مرجع استراتژیک است که یکی ماهیت ریسک را تبیین کرده و دیگری کانون توجه ریسک را مدنظر قرار می‌دهد. این چارچوب می‌تواند مبنای مناسبی برای محققین و مجریان سازمان‌ها جهت شناسایی و طبقه‌بندی ریسک‌های منابع انسانی به‌شمار رود.

مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته

Iranian Journal Paper
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (1395). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 9، شماره 32، 96-73.

در این تحقیق سه مرحله نخست فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی یعنی شناسایی، تحلیل و سنجش ریسک‌ها پیگیری می‌شود. در مرحله شناسایی ریسک‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی سازمانِ مورد مطالعه انجام شد. درنتیجه تحلیل داده‌ها به روش تحلیل تم60 مفهوم، 14 تم فرعی و 5 تم اصلی حاصل شدند. برای تأیید روایی سازه‌های شناسایی شده پرسشنامه اول تحقیق میان150 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با واحد منابع انسانی صنعت برق توزیع شد و داده‌های به دست آمده توسط بخش اندازه­گیری مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار لیزرل تحلیل گردید. در گام نهاییِ این مرحله نیز مدل پیشنهادی تحقیق جهت شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی ارائه شد. این مدل مشتمل بر دو نقطه مرجع استراتژیک «کانون توجه» و «ماهیت ریسک»‌ بود و ریسک‌های منابع انسانی را در قالب چهار دسته طبقه‌بندی‌ می‌نمود. در گام دوم تحقیق یعنی تحلیل ریسک‌های منابع انسانی، پنج شاخص برای تحلیل ارائه شده و روابط متقابل میان ریسک‌های منابع انسانی به عنوان یکی از این شاخص‌ها، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی شناسایی شد. در گام سوم یعنی سنجش ریسک‌ها، سطوح تخمینی ریسک‌ها با توجه به شاخص‌های تحلیل مقایسه شده و ریسک‌های منابع انسانی با توجه به این پنج شاخص و با استفاده از تکنیک مشابهت فازی رتبه‌بندی شدند. نتایج گام‌های تحلیل و سنجش نشان داد که ریسک‌های عملیاتی منابع انسانی دارای بیشترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در شبکه ارتباطات متقابل میان ریسک‌ها بوده و نسبت به سایر حوزه‌های اصلی ریسک‌های منابع انسانی از بالاترین اولویت برای مواجهه برخوردارند.

شبيه‌سازي رويكردهاي استراتژيك بانک ملّت بر مبناي روش پويایی‌های سيستمی

Conference Paper
محقر، علی، آزاددخت، احسان، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا
محقر، علی، آزاددخت، احسان، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا (1393). شبيه‌سازي رويكردهاي استراتژيك بانک ملّت بر مبناي روش پويایی‌های سيستمی. کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه و تعالی کسب و کار. تهران.

درک تغییرات محیطی و به‌کارگیری روش‌ها و فرآیندهای نظام‌مند و پویا برای تعامل هرچه بهتر با این خصیصه، عنصری کلیدی در دنیای کسب و کار امروزی است. از آن‌جا که مقوله‌ی استراتژی و تصمیم‌سازی‌های سطح بالا جایگاهی رفیع در روند حرکتی سازمان دارند، تطبیق آن‌ها با عنصر پویایی (چه درون و چه برون سازمانی) اهمیّتی دوچندان می‌یابد. بر این اساس، در تحقیق حاضر، سعی شده است از مدلی استفاده شود که اساس شکل‌گیری‌اش در جهت پاسخ‌گویی به الزامات محیط کسب و کار امروزی است و به‌خوبی انعکاس‌دهنده‌ی ویژگی‌هایی ست که شاه‌کلید هرگونه تعبیر و تفسیری از شرایط نوین‌اند. از این‌روی، مدل دلتا به‌عنوان یک مدل استراتژیک پویایی محور، برای شناخت موقعیّت استراتژیک بانک ملّت ایران به‌کار گرفته شد. از سوی دیگر، نتایج اخذ شده از پژوهش‌های بی‌شمار، حاوی این نکته است که تنها شناسایی صرف جایگاه استراتژیک و مفاهیم کلیدی مرتبط با آن برای اطمینان از صحّت عملکرد کنونی سازمان و کارراهه‌ی آینده‌اش کافی نیست و به چیزی بیش از این نیاز است. پس، در گام بعدی، به تلفیق مدل استراژیک دلتا با روش پویایی‌های سیستم پرداخته و از این ایده، برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی روند متغیرهای متنوع سازمانی استفاده شد.

تحلیل کانونی رابطه میان رقابت‌پذیری جهانی و سهولت انجام کسب و کار

Conference Paper
کریمی زارچی، محمد، ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و دهقان، مائده
کریمی زارچی، محمد، ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و دهقان، مائده (1393). تحلیل کانونی رابطه میان رقابت‌پذیری جهانی و سهولت انجام کسب و کار. کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی. تهران.

تغییرات پی‌درپی و رقابت شدید، مشخصه‌های بارز عصری است که به عنوان عصر جهانی شدن شناخته می‌شود. در این عصر بقای کشورها و بنگاه‌ها بستگی به قابلیت آن‌ها در تطبیق خود با شرایط متغیر و بالا بردن ظرفیت‌ها و توان رقابت‌پذیری خود دارد. در این پژوهش رابطه میان مجموعه ابعاد شاخص رقابت پذیری جهانی و مجموعه ابعاد شاخص سهولت انجام کسب و کار از طریق روش همبستگی کانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی متداول ترین حالت مدل خطی عمومی ‌می‌باشد که با استفاده از یک تکنیک آماری چند متغیره، رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای چندگانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزار STATISTICA استفاده شده است. داده‌های تحقیق از گزارش مربوط به این دو شاخص مذکور در سال 2013 جمع آوری شده است. نتایج همبستگی کانونی، فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مجموعه ابعاد دو شاخص را تأیید می‌نماید.

تحلیل کارایی شرکت‌های مخابرات استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها ‏و شاخص مالم‏کوئیست

Conference Paper
محقر، علی، نوربخش، همایون، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا
محقر، علی، نوربخش، همایون، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا (1393). تحلیل کارایی شرکت‌های مخابرات استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها ‏و شاخص مالم‏کوئیست. کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت. تهران.

اندازه گیری کارایی ابزاری است برای آگاهی از کیفیت عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده و  تحلیل پوششی داده‏ها، یک مدل برنامه‏ریزی خطی است که در این محاسبه به طور وسیعی مورد مراجعه قرار گرفته است. شاخص بهره‏وری مالم‏کوئیست نیز به واسطه ارتباطی که با مقادیر کارایی بدست آمده از مدل تحلیل پوششی داده‏ها دارد، به منظور اندازه‏گیری بهره‏وری کل عوامل واحدها مورد استفاده قرارگرفته است. این مقاله با بکارگیری مدلهای فوق، عملکرد 29 شرکت مخابرات استان‌های ایران را که عمده‏ترین تأمین کننده خدمات مخابراتی در کشور هستند، از طریق اندازه‏گیری و تحلیل کارایی آنها طی سالهای 1385 تا 1389 مورد تحلیل قرار داده است. بر اساس یافته های تحقیق، میانگین کارایی فنی واحدها طی سالهای تحقیق 9436/0 بوده و به استثناء شرکتهای مخابرات استانهای اصفهان، فارس، قزوین، قم و گلستان، میانگین کارایی بقیه کمتر از یک است. همچنین میانگین شاخص بهره‏وری مالم‏کوئیست ورودی محور نسبت به سال پایه معادل 967/0 می‏باشد که نشان دهنده رشد متوسط سالانه 3/3% در بهره‏وری کل عوامل نسبت به سال پایه می‏باشد. از دیگر یافته‏های این تحقیق میانگین اتلاف عوامل ورودی هر یک از واحدهای ناکارا است.

A New Hybrid Method based on Fuzzy Shannon’s Entropy and Fuzzy COPRAS for CRM Performance Evaluation (Case Study: Mellat Bank)

Journal Paper
Ebrahimi, E., Fathi, M. R. & Irani, H.R.
Ebrahimi, E., Fathi, M. R. & Irani, H.R. (2016). A New Hybrid Method based on Fuzzy Shannon’s Entropy and Fuzzy COPRAS for CRM Performance Evaluation (Case Study: Mellat Bank), Iranian Journal of Management Studies, 9(2), 333-358.

Customer relationship management is a multiple perspective business paradigm which helps companies gaining competitive advantage through relationships with their customers. An integrated framework for evaluating CRM performance is an important issue which is not addressed completely in previous studies. The main purpose and the most important contribution of this study is introducing a framework based on the integration of two novel MCDM methods. In this regard, first, by the survey of related literature, five main criteria of the CRM performance measurement were identified. In the second step, by means of judgmental sampling, a committee of 20 experts of Mellat Bank and its three subsidiary branches were formed and their idea about the importance of the five CRM evaluation criteria was extracted through questionnaire. Fuzzy Shannon’s entropy was applied for calculating the relative importance. In the third step, for demonstrating the applicability of the model three subsidiary branches which were applying CRM systems, were ranked by fuzzy COPRAS based on their CRM performance.

A 360 Degree Feedback Model for Performance Appraisal Based on Fuzzy AHP and TOPSIS

Journal Paper
Avazpour, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R.
Avazpour, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R. (2013). A 360 Degree Feedback Model for Performance Appraisal Based on Fuzzy AHP and TOPSIS, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(11), 969-976.

Performance appraisal (PA) which is a process used by the firms to evaluate their employees’ efficiency and productivity, was initially carried out by the supervisors. Recently authors consider PA as an evaluation process based on the opinion of different assessors such as superiors, peers, subordinates and the employees themselves. As assessors have different knowledge about the evaluated employee, their different opinions could be a more exact judgment. In addition, as the subjective and uncertain PA processes require linguistic terms, this study proposes a fuzzy hybrid multiple criteria decision making approach with combination of different assessors’ opinions, applying fuzzy AHP method for determining the weights of criteria and using TOPSIS technique for ranking employees in order to establish the human resources policy. Implementing this approach in a real case (an Iranian company in the field of electric power and energy industry) verifies the applicability of the proposed framework.

Assessing the Corporate Social Responsibility Using Shannon’s entropy and VIKOR methods

Journal Paper
(2014). Ebrahimi, E., Zohrei, S. & Emadi, M.
Ebrahimi, E., Zohrei, S. & Emadi, M. (2014). Assessing the Corporate Social Responsibility Using Shannon’s entropy and VIKOR methods, Global Journal of Management Studies and Researches, 1(1), 54-61.

In today’s modern society, companies are faced ever more with the increased demands in terms of corporate social responsibility (CSR) towards the economic, social, cultural and ecological environment. Thus development of tools for measuring progress in thi s field is crucial in order to show responsible behaviors in social terms. In this regard, the purpose of this paper is to develop a methodology based on the Multiple Criteria Decision Making (MCDM) approach in order to compare the probability of the companies’ success regarding to the implementation of the concept of corporate social responsibility. For achieving this goal, first the main aspects in the CSR field and their related criteria are recognized through the comprehensive survey of the relevant literature. In this paper, Shannon‟s entropy method is applied to determine weights of these main aspects according to the experts’ opinions. Finally VIKOR method is used in order to rank the companies as our alternatives. Implementing this framework is demonstrated in an illustrative example.

Applying Fuzzy AHP and Similarity- Based Approach for Economic Evaluating Companies Based on Corporate Governance Measures

Journal Paper
Moradi, M. & Ebrahimi, E.
Moradi, M. & Ebrahimi, E. (2014). Applying Fuzzy AHP and Similarity- Based Approach for Economic Evaluating Companies Based on Corporate Governance Measures, Global Journal of Management Studies and Researches, 1(1), 10-20.

A large body of literature documents that good corporate governance (CG) mechanisms lead to higher firm valuations by mitigating the conflicts of interest between managers and shareholders. Therefore, evaluating the quality of companies’ corporate governance has a great importance for managers, creditors and especially for current or potential investors. In fact, presenting an integrated framework for comparing the corporate governance quality of different companies could be one of the proper measures for investors in order to make decisions about which company is better for the purpose of investment. According to this, the present study proposes a multiple criteria approach to rank companies based on the corporate governance measures. We use fuzzy AHP method to determine the weights of the criteria. The companies are then ranked according to the corporate governance indicators by similarity- based approach.

Integration of FAHP and TOPSIS methods for Assessing the Intellectual Capital Capability in Tire industry

Journal Paper
Ebrahimi, E. & Janatifar, H.
Ebrahimi, E. & Janatifar, H. (2014). Integration of FAHP and TOPSIS methods for Assessing the Intellectual Capital Capability in Tire industry, International Journal of Business Management and Economics, 1(1), 6-15.

Managing the intangible assets like Intellectual capital (IC) has been widely considered as a fundamental tool to gain and maintain competitive advantage. According to this, the present study proposes a multiple criteria approach to rank companies based on their IC capability. We use fuzzy AHP method to determine the weights of the criteria. The companies are then ranked according to IC capability indicators by TOPSIS method.

The effects of personality on Protean and Boundaryless career attitudes

Journal Paper
Rastgar, A.A., Ebrahimi, E. & Hessan, M.
Rastgar, A.A., Ebrahimi, E. & Hessan, M. (2014), The effects of personality on Protean and Boundaryless career attitudes, International Journal of Business Management and Economics, 1(1), 1-5.

Career literature is discussing the decline of the traditional career. Protean and boundaryless career attitudes are considered as two important approaches in the contemporary career era. While recent research has begun to recognize the links between career attitudes and other dispositional or behavioral factors, more empirical studies need to be done to enrich theory. In this regard, the present study examines the relation of personality aspects to protean and boundaryless career attitudes. The results of the Pearson correlation test based on a survey conducted among a sample of 380 employees working in one of the subsidiaries of National Iranian Oil Company, demonstrated that in general, personality had direct effects on career attitudes. In fact some of personality traits could be antecedents of protean and boundaryless career attitudes. Specifically, high agreeable individuals incline less to protean career orientation and in contrast, extroverted and open to experience people tend to follow protean and boundaryless careers more.

Using Modified Similarity Multi Attribute Decision Making Technique to rank countries in terms of Human Development Index

Journal Paper
Safari, H. & Ebrahimi, E.
Safari, H. & Ebrahimi, E. (2014). Using Modified Similarity Multi Attribute Decision Making Technique to rank countries in terms of Human Development Index, Journal of industrial engineering and management, 7(1), 254-275.

Purpose: Human Development Index (HDI) reported annually by the United Nations Development Program (UNDP) is a popular measure of human well-being. The purpose of this study is to propose a Multiple Criteria Decision Making (MCDM) technique named Modified Similarity technique for ranking countries based on multi-criteria HDI.
Design/methodology/approach: In Human Development Reports (HDRs), the HDI for each country is first calculated from the average of the health, education and income dimension indices with equally allocated weight. Then the countries are ranked based on this index. Regarding the criticisms (that) the method of calculating the HDI has received, this study uses Modified Similarity Multi Criteria Decision Making method for ranking countries based on multi-criteria HDI, as an alternative method to the average method, which is being used in annually reported HDRs.
Findings: We used the four HD indices mentioned in the 2010 and 2011 HDRs to rank 187 countries which have been investigated in the 2011 HDR. The results of ranking countries by the Modified Similarity technique were somewhat different from the 2011 HDR ranking.
Originality/value:Some of the HDI criticisms are related to the method of calculating this index in the form of computing the average of the three health, education and income dimension indices with equally allocated weights. In an attempt to eliminate some of the weaknesses which are associated with the index, this study uses Similarity technique, as an alternative to the average method of ranking countries in terms of human development. In addition, due to some discrepancies associated with the Similarity technique introduced by Deng (2007), a Modified Similarity technique is discussed.

Prioritizing Agility Enablers Based on Agility Attributes Using Fuzzy Prioritization Method and Similarity-Based Approach

Journal Paper
Avazpour, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R.
Avazpour, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R. (2014). Prioritizing Agility Enablers Based on Agility Attributes Using Fuzzy Prioritization Method and Similarity-Based Approach, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(1), 143-153.

In today’s business environment, agility is considered as a fundamental factor for competitiveness. However, little research exists which provides an integrated framework in order to help companies increasing their agility. The purpose of this paper
is developing a framework based on the fuzzy multiple criteria decision making approach to identify the most appropriate agility enablers to be implemented by companies. According to this goal, first the agility attributes and enablers are recognized through the comprehensive survey of the relevant literature. Using fuzzy logic to address the ambiguity in agility evaluation, the fuzzy Prioritization Method is applied to determine weights of the agility attributes as our criteria. Finally Similarity-Based Approach is used in order to rank the agility enablers as our alternatives. This framework is implemented in a real case involving a subsidiary company of the National Iranian Gas Company. The proposed framework helps the company to concentrate on the most effective enablers and develop strategies to implement them based on their priority.

Applying Logarithmic Fuzzy Preference Programming and VIKOR for Ranking the Solutions of Knowledge Management Based on Critical Success Factors

Journal Paper
Ebrahimi, E., Avazpour, R., & Fathi, M.R.
Ebrahimi, E., Avazpour, R., & Fathi, M.R. (2014). Applying Logarithmic Fuzzy Preference Programming and VIKOR for Ranking the Solutions of Knowledge Management Based on Critical Success Factors, World Applied Programming, 4(7), 161-171.

The purpose of this paper is to propose a framework based on the Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (FMCDM) approach for ranking Knowledge Management (KM) solutions to gain Critical Success Factors (CSFs) of a KM project implementation. For achieving this goal, first the CSFs in the KM field are recognized through the comprehensive survey of the relevant literature. The LFPP method is then applied to determine weights of the CSFs as criteria. Finally VIKOR method is used in order to rank the solutions of KM adoption as alternatives. Implementing this framework is demonstrated in a real case involving an Iranian company in the field of electric power and energy industry. The proposed framework helps the company to focus on high rank solutions and develop strategies to implement them on priority.

A Combined Approach for Supplier Selection: Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR

Journal Paper
Jafarnejad Chaghooshi, A., Fathi, M.R., Avazpour, R. & Ebrahimi, E.
Jafarnejad Chaghooshi, A., Fathi, M.R., Avazpour, R. & Ebrahimi, E. (2014). A Combined Approach for Supplier Selection: Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR, International Journal of Engineering Sciences, 3(8), 67-74.

The aim of this study is applying a new integrated method for supplier selection. In this paper, the weights of each criterion are calculated using Fuzzy AHP method. After that, Fuzzy VIKOR is utilized to rank the alternatives. Then we select the best supplier based on these results. The outcome of this research is ranking and selecting supplier with the help of Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR techniques. This paper offers a new integrated method for supplier selection.

Ranking Employees based on their Career Orientation: Considering Protean and Boundaryless Career Attitudes

Journal Paper
Seyyed Javadein, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R.
Seyyed Javadein, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R. (2014), Ranking Employees based on their Career Orientation: Considering Protean and Boundaryless Career Attitudes, Global Journal of Management Studies and Researches, 1 (3), 136-142.

The decline of the traditional organizational career requires new ways of viewing career orientation. The constructs of protean and boundaryless are argued within the careers literature as the modern attitudes toward career orientation. The main purpose of this paper is to present an algorithm to identify and select employees based on their career orientation. In this regard first a common measure for assessing employees’ protean and boundaryless career orientation is presented. Then, a multiple criteria decision making method is used in order to rank employees based on the implied criteria. Subjectivity and uncertainty of employee perceptions are considered through fuzzy concept. Implementing this algorithm in a real case (an Iranian company in the field of electric power and energy industry) verifies the applicability of the proposed framework.

A Fuzzy Decision Making Model for Information Technology Strategy Selection

Journal Paper
Fallahnejad, M., Dehghan, M. & Ebrahimi, E.
Fallahnejad, M., Dehghan, M. & Ebrahimi, E. (2014). A Fuzzy Decision Making Model for Information Technology Strategy Selection, Global Journal of Management Studies and Researches, 2014, 1 (4), 214-222.

Selecting the appropriate information technology (IT), is an important strategic decisions in formulating a technology strategy. This kind of problem consists of various tangible and intangible criteria which contain uncertainty and incomplete information. The present study deals with the IT selection as a fuzzy multiple criteria decision making (MCDM) problem. In this regard, first the criteria for IT selection a re determined through a comprehensive survey of the related literature. Then AHP method is applied to calculate the relative importance of these criteria. Finally fuzzy TOPSIS method is used for the purpose of ranking IT alternatives based on the selection criteria. The feasibility of the proposed model is demonstrated by a numerical example.

Investigating the Role of Personality Dimensions on Impression Management Tactics

Journal Paper
Javaheri Zadeh, E., Tahmasebi, R., Behrooz, A. & Ebrahimi, E.
Javaheri Zadeh, E., Tahmasebi, R., Behrooz, A. & Ebrahimi, E. (2013). Investigating the Role of Personality Dimensions on Impression Management Tactics, New York Science Journal, 6(6), 35-43.

Most management researches are following the effective management of subordinates by supervisors. Contrarily, some authors believe that subordinates manage supervisors. Impression management as one of the most important political behaviors, is a tool that subordinates use to manage supervisors. Impression Management Tactics are effective tools that could be applied to influence and control others. The purpose of this paper is to study the effect of the big five model of personality factors on applying the Impression Management Tactics by employees in Sepah Bank. Impression Management Tactics which examined in this study are Ingratiation, intimidation and Supplication. Questionnaires were used for the purpose of data gathering and data was analyzed by using SPSS version 16. The results show a significant positive relationship between ingratiation tactic and Extraversion, Agreeableness and Openness factors and a significant negative relationship between Supplication tactic and Conscientiousness factor. a significant negative relationship between Intimidation Tactic and Extraversion and Agreeableness factors and a significant positive relationship between Intimidation tactic and Neuroticism factor were also found.

Developing an integrated marketing strategy decision making framework based on corporate-specific criteria

Journal Paper
Ebrahimi, E., Fallahnejad, M., Ghorbanian, A. & Rajol, R.
Ebrahimi, E., Fallahnejad, M., Ghorbanian, A. & Rajol, R. (2015). Developing an integrated marketing strategy decision making framework based on corporate-specific criteria, Asian Journal of Research in Business, Economics and Management, 5 (2), 189-204.

The main purpose of this paper is to propose a suitable model for determining the appropriate marketing strategy based on corporate resources and capabilities. In this regard, a three-step multiple criteria decision making framework is developed to determine the most appropriate marketing strategy in an efficient manner. In this framework, first the corporate criteria for marketing strategy selection are determined through a comprehensive survey of the related literature and corporate’s expert judgments. Then fuzzy AHP method is applied to calculate the relative importance of these criteria. Finally VIKOR method is used for the purpose of ranking strategies based on the selection criteria. The feasibility of the proposed model is demonstrated by applying the framework in an Iranian company which is working in the field of food industry. Moreover, this framework can be easily understood and applied by marketing strategists in other fields of industry.