دسترسی به صفحه درسها فقط برای دانشجویان درس از طریق رمز عبور امکان پذیر است.

ورود به صفحه کلاس

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم اقتصادی – بهار 94

ورود به صفحه کلاس

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دانشگاه قم – بهار 94

ورود به صفحه کلاس

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه قم – بهار 94

ورود به صفحه کلاس

مبانی سازمان و مدیریت

دانشگاه خوارزمی – پاییز 94

ورود به صفحه کلاس

روش تحقیق

دانشگاه قم – پاییز 94

ورود به صفحه کلاس

مدیریت رفتار سازمانی

دانشگاه قم – پاییز 94

ورود به صفحه کلاس

مدیریت رفتار سازمانی

دانشگاه خوارزمی- بهار 95

ورود به صفحه کلاس

مدیریت استراتژیک

دانشگاه قم – بهار 95

ورود به صفحه کلاس

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه قم – بهار95

ورود به صفحه کلاس

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دانشگاه علامه طبابایی – بهار 95