صفحه درس

نظریه‌های سازمان و مدیریت - کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران – پاییز۹۷

university_of_tehran_logo-svg

صفحه درس

تحلیل آماری - کارشناسی ارشد

دانشگاه خوارزمی– پاییز ۹۸

kharazmi logo